Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

ribsyss
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viapozakontrola pozakontrola
ribsyss
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
ribsyss
Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg
i nie ma już czym wrócić do siebie.
— Jarosław Borszewicz - Pomroki
ribsyss
5835 48bc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajoannna joannna
ribsyss
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viajoannna joannna
ribsyss
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viajoannna joannna
ribsyss
1568 15d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
ribsyss
5699 3f54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viajoannna joannna
ribsyss
6230 abbd
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viajoannna joannna
ribsyss
ribsyss
7529 07ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
0182 6c2b
Reposted fromLittleJack LittleJack viainherownway inherownway
ribsyss
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viainherownway inherownway
ribsyss
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viainherownway inherownway
ribsyss
9872 d1a6
ribsyss
Reposted fromshakeme shakeme viavertheer vertheer
ribsyss
9588 fbe4 500
Reposted fromhomczi homczi viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl